Logo

Здружение на инфектолози

на Република Северна Македонија

image

Здружението на инфектолози на Република Северна Македонија организира редовни стручни, акредитирани состаноци, најмалку два пати годишно на кои се презентираат теми и новини од интерес не само за инфектолозите, туку и за колегите од останатите специјалности, како и за колегите од општа пракса и семјена медицина. Исто така здружението на инфектолози организира работилници и стручни предавања со истакнати имиња од медицната како од земјава така и со странски предавачи. До 2023 година во рамките на здржението се организирани шест конгреси на инфектолозите со меѓународно учество, при што последниот, VI-ти Конгрес на инфектолози со меѓународно учество беше одржан во ноември 2022 година.

Преку организирање на своите стручни состаноци, здружението на инфектолози на своите членови им овозможува континуирана медицинска едукација и обновување на веќе етаблираните знаења и вештини, како и увид во новите теоретски и практични сознанија како од областа на инфектологијата така и од на неа сродните гранки. Истовремено, членовите на ЗИМ со своите стручни настапи учестувале на многу домашни и меѓународни стручни состаноци, секции, семинари, симпозиуми и конгреси.


Во 1962 година е формирана Секцијата на Инфектолозите на СРМ при Македонското Лекарско Друштво, со седиште на Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, која во 1993 година прерасна во Здружение на Инфектолозите на Република Македонија-ЗИМ.

Досегашни претседатели на Здружението на инфектолозите на Македонија биле:

 • Проф. д-р Звонко Миленковиќ ,1994-1999 година;
 • Проф. д-р Љубомир Ивановски, 1999-2004 година;
 • Проф. д-р Виолета Груневска, 2004-2008 година;
 • Проф. д-р Снежана Стојковска 2008-2019 година.

 • Во 2019 година е избрано ново претседателство на Здружението на инфектолози на Република Северна Македонија, во состав:

  Димзова
  Науч. сор. д-р
  Марија Димзова

  Претседател

  Димзова
  Д-р Иван Видиниќ

  Секретар

  Димзова
  Ас. д-р Катерина Спасовска

  Благајник

  Членови на Управниот Одбор на ЗИМ се:

  Димзова Науч. сор. д-р
  Марија Димзова

  Претседател

  e-mail
  Димзова д-р
  Иван Видиниќ

  секретар

  e-mail
  Димзова Ас. д-р
  Катерина Спасовска

  благајник

  e-mail
  Димзова Прим. д-р
  Неџми Села

  член

  e-mail
  Прим. д-р
  Дијана Шишкова

  член

  e-mail
  Прим. д-р
  Валентина Џартовска

  член

  e-mail


  ДОКУМЕНТИ

  Статут на Лекарска Комора

  Лекарската комора на Република Северна Македонија е самостојна и професионална организација на сите докторите на медицина на територија на Република Северна Македонија...

  Види PDF »

  Статут на Македонското лекарско друштво

  МЛД е стручно, доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на докторите по медицина. Членувањето во МЛД е чест и морална обврска на лекарите кои живеат во Република Македонија.

  Види PDF »


  ...

  Copyright © 2023 · All Rights Reserved · trench